National Taichung University of Education

Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Trung-National Taichung University of Education

Thông Tin Cơ Bản-Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Trung-National Taichung University of Education

Ngày đăng: 08/10/2021

Thông Tin Cơ Bản-Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Trung-National Taichung University of Education Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Trung 國立臺中教育大學 (National Taichung University of Education) http://www.ntcu.edu.tw/ Ngày thành lập: 1899/01/01、2005/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:       Năm …