ngày hội giáo dục đại học đài loan 2021

Update thông tin trường tham gia sự kiện Ngày hội Giáo dục Đại học Đài Loan 2021

Ngày đăng: 27/10/2021

Update thông tin trường tham gia sự kiện Ngày hội Giáo dục Đại học Đài Loan 2021 Đại học Thực Tiễn 實踐大學 (Shih Chien University) http://www.usc.edu.tw/ Ngày thành lập: 1958/03/01、1958/03/01、1979/06/01、1991/08/01、1997/08/01 Trường duy trì phương châm là "Học tập đi đôi với thực hành" và nhấn …