National Taipei University of Business

đại học thương mại đài bắc-National Taipei University of Business

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Thương mại Quốc gia Đài Bắc-National Taipei University of Business

Ngày đăng: 23/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Thương mại Quốc gia Đài Bắc-National Taipei University of Business Đại học Thương mại quốc gia Đài Bắc 國立臺北商業大學 (National Taipei University of Business) http://www.ntub.edu.tw/ Ngày thành lập: 1917/05/01、2001/08/01、2014/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường: Trường được …

ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ĐÀI BẮC

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Thương Mại Quốc Lập Đài Bắc-National Taipei University of Business

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Thương Mại Quốc Lập Đài Bắc-National Taipei University of Business Đại học Thương Mại Quốc Lập Đài Bắc國立臺北商業大學(National Taipei University of Business)http://www.ntub.edu.tw/Ngày thành lập: 1917/05/01、2001/08/01、2014/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:     Trường được thành …