National Pingtung University

Thông tin trường học: Đại học Quốc lập Bình Đông-National Pingtung University

Ngày đăng: 22/11/2021

Thông tin trường học: Đại học Quốc lập Bình Đông-National Pingtung University Đại học Quốc lập Bình Đông 國立屏東大學 (National Pingtung University) http://www.nptu.edu.tw/ Năm thành lập: 2005/08/01、2014/08/01、2014/08/01 (Đài Nam) Sơ lược về lịch sử của trường:       Đại học Quốc gia Bình Đông được …