National Chung Hsing University

Đại học Quốc gia Chung Hsing

Thông Tin Cơ Bản-Trường Đại học Quốc gia Chung Hsing-National Chung Hsing University

Ngày đăng: 07/10/2021

Thông Tin Cơ Bản-Trường Đại học Quốc gia Chung Hsing-National Chung Hsing University Trường Đại học Quốc gia Chung Hsing 國立中興大學 (National Chung Hsing University) http://www.nchu.edu.tw/index1.php Ngày thành lập: 1919/11/01 Sơ lược về lịch sử của trường:      Trường được thành lập từ năm thứ 8 …