Đại học kỹ thuật nam khai

Thông tin trường học: Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Khai-Nan Kai University of Technology

Ngày đăng: 26/10/2021

Thông tin trường học: Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Khai-Nan Kai University of Technology Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Khai 南開科技大學 (Nan Kai University of Technology) http://www.nkut.edu.tw/ (Đài Trung) Sơ lược về lịch sử của trường:      Năm 1949, người sáng lập trường - ông Cố Phác Tiên …