Ming Dao university

Đại học Mingdao

Thông tin cơ bản-Đại học Minh Đạo-Ming Dao University

Ngày đăng: 14/10/2021

Thông tin cơ bản-Đại học Minh Đạo-Ming Dao University Trường Đại học Minh Đạo 明道學校財團法人明道大學 (Ming Dao university) http://www.mdu.edu.tw/ (Đài Trung) Sơ lược về lịch sử của trường:       Đại học Mingdao được thành lập vào năm 2001, dựa trên triết lý nhiệt tình, lý tưởng và thực hành, với ba tinh …