Thông tin trường học: Học viện Nhất Quán Đạo Sùng Đức – i.k.t chong-de school

Ngày đăng: 10/11/2021

Thông tin trường học: Học viện Nhất Quán Đạo Sùng Đức - i.k.t chong-de school Học viện Nhất Quán Đạo Sùng Đức 一貫道崇德學院 (i.k.t chong-de school) http://www.iktcds.edu.tw/ (Đài Trung) Sơ lược về lịch sử của trường:        Vũ Lâm Bạch Thủy Thánh Đế Hán Đạo Trường học theo tinh thần Kính già yêu trẻ của …