Giới thiệu trường Đại học KHKT Hồng Quốc Đức Lâm 9/2023

Ngày đăng: 23/05/2023

Đại học công nghệ Hồng Quốc Đức Lâm 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 (Hungkuo Delin University of Technology) http://www.hdut.edu.tw/ Ngày thành lập: 1972/01/01、1992/08/01、2001/08/01、2017/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:     Trường được khởi xướng và quy hoạch bởi ông Wan Shaozhang, quận Tucheng, thành …