Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯỜNG CANH

Ngày đăng: 05/10/2022

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯỜNG CANHTRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯỜNG CANH 長庚大學 CHANG GUNG UNIVERSITY Địa chỉ : 259, Wenhua 1st Road, Guishan District, Taoyuan City 333 Điện thoại :(03)211-8800  Fax :(03)211-8700 I. LỊCH SỬ TRƯỜNG HỌCĐược thành lập vào tháng 4 năm 1987 với cái tên Học viện Trường …