Đại học Quốc gia Chengchi-National Chengchi University

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Quốc Lập Chính trị-National Chengchi University

Ngày đăng: 21/06/2021

Thông tin cơ bản của Đại học Quốc Lập Chính trị-National Chengchi University. Đại học Quốc Lập Chính trị 國立政治大學(National Chengchi University)http://www.nccu.edu.twNgày thành lập: 01/05/1927 Sơ lược về lịch sử của trường:           Đại học Quốc Lập Chính trị-National Chengchi University được thành …