Đại học Khoa học và Công nghệ Y tế Yuanpei-Yuanpei University of Medical Technology:

Tuyển sinh 2021: Đại học Y Nguyên Bội – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 14/06/2021

Đại học Y Nguyên Bội-Yuanpei University of Medical Technology-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của trường Đại học Y Nguyên Bội-Yuanpei University of Medical Technology. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào …