Thông Tin Cơ Bản-Đại học Tamkang-Tamkang University

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Tamkang-Tamkang University

Ngày đăng: 29/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Tamkang-Tamkang University Đại học Tamkang 淡江大學學校財團法人淡江大學 (Tamkang University) http://www.tku.edu.tw/ Ngày thành lập: 1950/04/01、1958/06/01、1980/06/01 Sơ lược về lịch sử của trường:      Năm 1950, Trương Minh , Trương Kiến Bang và con trai của ông thành lập trường chuyên …