đại học quốc lập thành công

Thông tin trường học: Đại học Quốc lập Thành Công-National Cheng Kung University

Ngày đăng: 11/11/2021

Thông tin trường học: Đại học Quốc lập Thành Công-National Cheng Kung University Đại học Quốc lập Thành Công 國立成功大學 (National Cheng Kung University) http://www.ncku.edu.tw/ (Đài Nam) Sơ lược về lịch sử của trường:      Trường được thành lập vào ngày 15 tháng 1 năm 20, tên ban đầu là "Trường Cao …