Đại học Quốc gia Đài Nam

Đại học Quốc gia Đài Nam

Thông tin trường học: Đại học Quốc gia Đài Nam-National University of Tainan

Ngày đăng: 18/11/2021

Thông tin trường học: Đại học Quốc gia Đài Nam-National University of Tainan Đại học Quốc gia Đài Nam 國立臺南大學 (National University of Tainan) http://www.nutn.edu.tw/ Năm thành lập:  1899/06/01, 1962/08/01, 1987/07/01, 1991 / 07/01/2004 08/01 (Đài Nam) Sơ lược về lịch sử của trường:      Trường được …