Đại học Feng Chia

Thông tin cơ bản-Đại học Phùng Giáp-Feng Chia University

Ngày đăng: 12/10/2021

Thông tin cơ bản-Đại học Phùng Giáp-Feng Chia University Trường Đại học Phùng Giáp (Feng Chia University) http://www.fcu.edu.tw/wSite/mp?mp=1 (Đài Trung) Sơ lược về lịch sử của trường:       Đại học kiến tạo Phùng Giáp được thành lập năm 1961 và được tái cấu trúc thành trường Đại học vào năm 1980. …