Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Châu

đại học khoa học kỹ thuật trung châu

Thông tin trường học: Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Châu-Chung Chou University of Science and Technology

Ngày đăng: 29/10/2021

Thông tin trường học: Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Châu-Chung Chou University of Science and Technology Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Châu 中州學校財團法人中州科技大學 (Chung Chou University of Science and Technology) http://www.ccut.edu.tw/ (Đài Trung) Sơ lược về lịch sử của trường:        Năm 54, Bác sĩ …