Đại học Khách sạn quốc gia Cao Hùng

Thông tin trường học: Đại học Khách sạn quốc gia Cao Hùng-National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism

Ngày đăng: 22/11/2021

Thông tin trường học: Đại học Khách sạn quốc gia Cao Hùng-National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism Đại học Khách sạn quốc gia Cao Hùng 國立高雄餐旅大學 (National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism) http://www.nkuht.edu.tw/ Năm thành lập: 1995/06/01、2000/05/01、2010/08/01 (Đài …