đại học đông hải Tunghai University

Thông tin cơ bản-Đại học Đông Hải-Tunghai University

Ngày đăng: 11/10/2021

Thông tin cơ bản-Đại học Đông Hải-Tunghai University Trường Đại học Đông Hải (Tunghai University) http://www.thu.edu.tw/ (Đài Trung) Sơ lược về lịch sử của trường:       Năm 1950, các thành viên nhà thờ trong giới giáo dục của Trung Hoa Dân Quốc đã cùng nhau đề nghị "Hội đồng quản trị Liên Hợp …