Đại học công nghệ Hồng Quốc Đức Lâm

ĐAI HỌC CÔNG NGHỆ HỒNG QUỐC ĐỨC LÂM

Thông Tin Cơ Bản-Đại học công nghệ Hồng Quốc Đức Lâm-Hungkuo Delin University of Technology

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học công nghệ Hồng Quốc Đức Lâm-Hungkuo Delin University of Technology Đại học công nghệ Hồng Quốc Đức Lâm宏國學校財團法人宏國德霖科技大學(Hungkuo Delin University of Technology)http://www.hdut.edu.tw/Ngày thành lập: 1972/01/01、1992/08/01、2001/08/01、2017/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:     …