đại học đại hiệp

Thông tin cơ bản-Đại học Đại Diệp-Da Yeh University

Ngày đăng: 12/10/2021

Thông tin cơ bản-Đại học Đại Diệp-Da Yeh UniversityTrường Đại học Đại Hiệp 大葉大學 (Da-Yeh University) http://www.dyu.edu.tw/ (Đài Trung)Sơ lược về lịch sử của trường:       Đại học Đại Diệp được thành lập vào tháng 3 năm 1990 nhằm ươm mầm những tài năng góp sức cho sự phát triển quốc gia. Hiện tại …