DAI-HOC-TRUNG-NGUYEN

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Trung Nguyên-Chung Yuan Christian University

Ngày đăng: 27/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Trung Nguyên-Chung Yuan Christian University Đại học Trung Nguyên 中原大學 (Chung Yuan Christian University) http://www.cycu.edu.tw/ Ngày thành lập:1955/10/01、1980/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:   Năm 1949, một trường cao đẳng công nghiệp nông nghiệp được thành lập bởi …