Đại học Y Trung Sơn

Thông tin cơ bản-Đại học Y Trung Sơn-CHUNG SHAN MEDICAL UNIVERSITY

Ngày đăng: 13/10/2021

Thông tin cơ bản-Đại học Y Trung Sơn-CHUNG SHAN MEDICAL UNIVERSITY Trường Đại học Y Trung Sơn 中山醫學大學 (CHUNG SHAN MEDICAL UNIVERSITY) http://www.csmu.edu.tw/ (Đài Trung) Sơ lược về lịch sử của trường:         Châu Nhữ Xuyên - Người sáng lập Đại học Y Trung Sơn cũng là chủ tịch hội đồng quản trị. …