Đại học kỹ thuật Kiện Hành

Đại học Khoa học và Công nghệ Kiện Hành – Chien Hsin University of Science and Technology Tuyển sinh năm 2022

Ngày đăng: 16/11/2021

Đại học Khoa học và Công nghệ Kiện Hành - Chien Hsin University of Science and Technology Tuyển sinh năm 2022 Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của trường Đại học Kỹ thuật Kiện Hành-Chien Hsin University of Science and Technology. Bao gồm các thông tin …