Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển

Tuyển sinh trường Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển – kỳ mùa xuân năm2021.

Ngày đăng: 22/09/2021

Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển-Kao Yuan University-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2022 Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2022 hệ vừa học vừa làm của Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển-Kao Yuan University. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều kiện …

Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển

Tuyển sinh 2021: Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 16/06/2021

Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển-Kao Yuan University-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển-Kao Yuan University. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều …

Tuyển sinh 2020

10+ Danh sách tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021.

Ngày đăng: 09/06/2021

10+ Danh sách các trường tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Mới đây Du Học Cử Tư được biết, Bộ giáo dục Đài Loan đã phê duyệt các trường đại học của Đài Loan tuyển sinh năm 2021. Trong đó bao gồm tất cả các hệ học: vừa học vừa làm, chuyên ban quốc tế, tự túc,... Các bạn hãy theo dõi danh sách tuyển …