第三版 (3rd Edition)

giáo trình 實用視聽華語

Giáo trình tiếng hoa thực dụng nghe nhìn-實用視聽華語 – Tài liệu học tiếng Trung – luyện thi chứng chỉ Hoa Ngữ (TOCFL)

Ngày đăng: 16/07/2021

Giáo trình tiếng hoa thực dụng nghe nhìn- 實用視聽華語 - Tài liệu học tiếng Trung - luyện thi chứng chỉ Hoa Ngữ (TOCFL)           Nếu bạn muốn học Tiếng Trung Phồn Thể hoặc thi chứng chỉ hoa ngữ (TOCFL), thì bạn nên sử dụng cuốn giáo trình 實用視聽華語 (Tiếng Hoa Nghe Nhìn Thực Dụng). …

giáo trình 實用視聽華語

Giáo trình tiếng hoa thực dụng nghe nhìn-實用視聽華語 – BÀI MỞ ĐẦU.

Ngày đăng: 16/07/2021

Giáo trình tiếng hoa thực dụng nghe nhìn - 實用視聽華語 - BÀI MỞ ĐẦU. Du Học Cửu Tư xin gửi đến các bạn học sinh sao trình 實用視聽華語 sưu tầm được. Đây là BÀI MỞ ĐẦU trong cuốn giáo trình 實用視聽華語. Bài này các bạn sẽ được làm quen với bảng chữ cái, cách phát âm, cách thành điệu,.....   Nguồn: Sưu tầm …

giáo trình 實用視聽華語

Giáo trình tiếng hoa thực dụng nghe nhìn – 實用視聽華語 – BÀI 1: 您貴姓?

Ngày đăng: 16/07/2021

Giáo trình tiếng hoa thực dụng nghe nhìn - 實用視聽華語 - BÀI 1: 您貴姓?         Du Học Cửu Tư xin gửi đến các bạn học sinh Bài số 1: 您貴姓? Các bạn bấm vào phần bên dưới để vào bài học nha!   Nguồn: Sưu tầm mạng. Giáo trình 實用視聽華語 - BÀI MỞ ĐẦU.Giáo trình 實用視聽華語 - BÀI MỞ ĐẦU. …

giáo trình 實用視聽華語

Giáo trình tiếng hoa thực dụng nghe nhìn – 實用視聽華語 – BÀI 2: 早,您好

Ngày đăng: 16/07/2021

Giáo trình tiếng hoa thực dụng nghe nhìn - 實用視聽華語 - BÀI 2: 早,您好         Du Học Cửu Tư xin gửi đến các bạn học sinh BÀI 2: 早,您好 Các bạn bấm vào phần bên dưới để vào bài học nha!   Nguồn: Sưu tầm mạng. Giáo trình 實用視聽華語 - BÀI MỞ ĐẦU.Giáo trình 實用視聽華語 - BÀI MỞ ĐẦU. Giáo trình 實用視聽華語 - BÀI 1: …

giáo trình 實用視聽華語

Giáo trình tiếng hoa thực dụng nghe nhìn -實用視聽華語 – BÀI 3: 我喜歡看電影

Ngày đăng: 19/07/2021

Giáo trình tiếng hoa thực dụng nghe nhìn - 實用視聽華語 - BÀI 3: 我喜歡看電影         Du Học Cửu Tư xin gửi đến các bạn học sinh BÀI 3: 我喜歡看電影 Các bạn bấm vào phần bên dưới để vào bài học nha!   Nguồn: Sưu tầm mạng. Giáo trình 實用視聽華語 - BÀI MỞ ĐẦU.Giáo trình 實用視聽華語 - BÀI MỞ ĐẦU. Giáo trình 實用視聽華語 - BÀI 1: …

giáo trình 實用視聽華語

Giáo trình tiếng hoa thực dụng nghe nhìn – 實用視聽華語 – BÀI 4: 這支筆多少錢?

Ngày đăng: 19/07/2021

Giáo trình tiếng hoa thực dụng nghe nhìn - 實用視聽華語 - BÀI 4: 這支筆多少錢?         Du Học Cửu Tư xin gửi đến các bạn học sinh BÀI 4: 這支筆多少錢? Các bạn bấm vào phần bên dưới để vào bài học nha!   Nguồn:Sưu tầm mạng. Giáo trình 實用視聽華語 - BÀI MỞ ĐẦU.Giáo trình 實用視聽華語 - BÀI MỞ …

giáo trình 實用視聽華語

Giáo trình tiếng hoa thực dụng nghe nhìn – 實用視聽華語 – BÀI 5: 我家有五個人

Ngày đăng: 19/07/2021

Giáo trình tiếng hoa thực dụng nghe nhìn - 實用視聽華語 - BÀI 5: 我家有五個人         Du Học Cửu Tư xin gửi đến các bạn học sinh BÀI 5: 我家有五個人 Các bạn bấm vào phần bên dưới để vào bài học nha!   Nguồn:Sưu tầm mạng. Giáo trình 實用視聽華語 - BÀI MỞ ĐẦU.Giáo trình 實用視聽華語 - BÀI MỞ ĐẦU. Giáo trình 實用視聽華語 - BÀI 1: …

giáo trình 實用視聽華語

Giáo trình tiếng hoa thực dụng nghe nhìn – 實用視聽華語 – BÀI 6: 我想買一個新照像機

Ngày đăng: 19/07/2021

Giáo trình tiếng hoa thực dụng nghe nhìn - 實用視聽華語 - BÀI 6: 我想買一個新照像機         Du Học Cửu Tư xin gửi đến các bạn học sinh BÀI 6: 我想買一個新照像機 Các bạn bấm vào phần bên dưới để vào bài học nha!   Nguồn:Sưu tầm mạng. Giáo trình 實用視聽華語 - BÀI MỞ ĐẦU.Giáo trình 實用視聽華語 - BÀI MỞ ĐẦU. Giáo trình 實用視聽華語 - …

giáo trình 實用視聽華語

Giáo trình tiếng hoa thực dụng nghe nhìn – 實用視聽華語 – BÀI 7: 你的法文念得真好聽

Ngày đăng: 19/07/2021

Giáo trình tiếng hoa thực dụng nghe nhìn - 實用視聽華語 - BÀI 7: 你的法文念得真好聽         Du Học Cửu Tư xin gửi đến các bạn học sinh BÀI 7: 你的法文念得真好聽 Các bạn bấm vào phần bên dưới để vào bài học nha!   Nguồn:Sưu tầm mạng. Giáo trình 實用視聽華語 - BÀI MỞ ĐẦU.Giáo trình 實用視聽華語 - BÀI MỞ ĐẦU. Giáo trình 實用視聽華語 - …

giáo trình 實用視聽華語

Giáo trình tiếng hoa thực dụng nghe nhìn -實用視聽華語 – BÀI 8: 這是我們新買的電視機

Ngày đăng: 19/07/2021

Giáo trình tiếng hoa thực dụng nghe nhìn - 實用視聽華語 - BÀI 8: 這是我們新買的電視機         Du Học Cửu Tư xin gửi đến các bạn học sinh BÀI 8: 這是我們新買的電視機 Các bạn bấm vào phần bên dưới để vào bài học nha!   Nguồn:Sưu tầm mạng. Giáo trình 實用視聽華語 - BÀI MỞ ĐẦU.Giáo trình 實用視聽華語 - BÀI MỞ ĐẦU. Giáo trình 實用視聽華語 - …