Phỏng vấn du học sinh Đại học KHCN Thành Phố Đài Bắc trước khi bay