Đập tan cái lạnh học sinh nhà Cửu Tư vẫn hoàn thành tốt kỳ thi Tocfl nhé ạ.