Từ “Trà xanh” đang là từ khoá hot ngày hôm nay 
Cùng Cửu Tư bắt trend học tên các loại trà phổ biến bằng tiếng Trung nào